Voorwaarden

Algemene voorwaarden Webbloemen.nl

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:
 1. Webbloemen.nl: Webbloemen.nl, gevestigd Torenvalk 82 9231KS Surhuisterveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51751488 en de leverancier van de Dienst.
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Webbloemen.nl de Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de dienstverlening.
 3. Dienstverlening: de (online) dienstverlening van Webbloemen.nl waarvan de cliënt gebruik maakt.
 4. Partijen: Webbloemen.nl en de cliënt.
 5. Schriftelijk: onder 'schriftelijk' wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Webbloemen.nl account: een voor de cliënt aangemaakt account waarmee de cliënt gebruik kan maken van de dienstverlening.
 7. Website: de portal en website webbloemen.nl die Webbloemen.nl ten behoeve van zijn dienstverlening in stand houdt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de dienstverlening van Webbloemen.nl.
 2. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 4. Indien Webbloemen.nl op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Webbloemen.nl op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 5. De cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Webbloemen.nl dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de cliënt ter hand heeft gesteld en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 3. Overeenkomsten, opdrachten
 1. Mondelinge afspraken binden Webbloemen.nl eerst nadat deze schriftelijk door Webbloemen.nl zijn bevestigd dan wel zodra Webbloemen.nl met instemming van cliënt een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Opdrachten van cliënt dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
 3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Webbloemen.nl pas bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Webbloemen.nl bindend.

Artikel 4. Aanbiedingen, offertes
 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Webbloemen.nl zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door cliënt aanvaard, dan heeft Webbloemen.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Webbloemen.nl gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn in Euro's en zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webbloemen.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door cliënt verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
 5. Indien de aanvaarding van cliënt afwijkt van het aanbod, dan is Webbloemen.nl hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Webbloemen.nl behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt. Een cliënt, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
 7. Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Webbloemen.nl is zo nauwkeurig mogelijk, maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat cliënt wijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan cliënt doorberekend.

Artikel 5. Vertrouwelijke informatie
 1. Webbloemen.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de cliënt heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij Webbloemen.nl ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Webbloemen.nl zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Webbloemen.nl zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de cliënt ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Webbloemen.nl staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 4. Het is Webbloemen.nl toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de cliënt hierbij gewaarborgd blijft.


Artikel 6. Risico van opslag informatie
 1. Webbloemen.nl verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van cliënt afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Webbloemen.nl geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. Cliënt draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Webbloemen.nl of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Webbloemen.nl , zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.


Artikel 7. Aanmelden, activeren Webbloemen.nl account
 1. Een Webbloemen.nl account zal pas actief zijn als de cliënt de voor aanmelding noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de aanmelding is geaccepteerd door Webbloemen.nl. De cliënt zal per e-mail door Webbloemen.nl worden genformeerd over een dergelijke acceptatie. Ingeval de door de cliënt ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Webbloemen.nl de cliënt per e-mail verzoeken om binnen 14 dagen alsnog de juiste gegevens in te voeren. Na deze periode komt de aanmelding te vervallen.
 2. Webbloemen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Afhankelijk van de soort dienstverlening en de hoeveelheid diensten die de cliënt van Webbloemen.nl afneemt wordt het Webbloemen.nl account door Webbloemen.nl ten behoeve van deze dienstverlening - gevuld et door de cliënt gewenste programma's.

Artikel 8. Gegevens
 1. De cliënt draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan Webbloemen.nl verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de cliënt zo spoedig mogelijk aan Webbloemen.nl te worden doorgegeven door deze aan te passen in het Webbloemen.nl account of door de cliënt per e-mail te worden doorgegeven aan Webbloemen.nl.
 2. De cliënt vrijwaart Webbloemen.nl voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door Webbloemen.nl conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende twee doelen:
  1.het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;
  2.het informeren van de cliënt over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.
 3. De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door Webbloemen.nl niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de cliënt aan enige derde worden verstrekt, tenzij Webbloemen.nl ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en Webbloemen.nl zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.


Artikel 9. Algemene verplichtingen cliënt
 1. De cliënt staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het opdracht vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De cliënt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de cliënt.
 4. Klachten over de uitvoering van de bestelling moeten binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de uitvoerende cliënt.
 5. cliënten dienen klachten over geleverde producten onderling op te lossen. Webbloemen.nl is niet aansprakelijk voor producten die door cliënten geleverd worden. Mocht u er onderling niet uit kunnen komen dan kunt u wellicht gebruik maken van de diensten van de geschillencommissie. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website www.degeschillencommissie.nl
 6. De cliënt dient ervoor te zorgen dat:
 7. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door Webbloemen.nl gewenste vorm en op de door Webbloemen.nl gewenste tijdstippen aan Webbloemen.nl ter beschikking worden gesteld;
 8. Ingeval de cliënt geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de cliënt een vaste contactpersoon wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;
 9. De door de cliënt aan Webbloemen.nl verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.
 10. De cliënt draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De cliënt vrijwaart Webbloemen.nl voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 11. De cliënt dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het - al dan niet toegestaan - gebruik anders dan cliënt van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en is verplicht om Webbloemen.nl onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
 12. De dienstverlening die door Webbloemen.nl krachtens de overeenkomst aan de cliënte geleverd wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.
 13. De cliënt vrijwaart Webbloemen.nl ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de cliënt gebruik maakt van de door Webbloemen.nl geleverde dienstverlening.
 14. De cliënt draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.
 15. Het is de cliënt niet toegestaan om:
  zich te gedragen in strijd met de netetiquette (de officiële gedragsregels voor het Internet, inclusief e-mail, nieuwsgroepen etc.);
  inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen
  webpagina's met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina's met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
  zich bezig te houden met het zogenaamde "hacken", waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als "spamming";
  via de dienstverlening van Webbloemen.nl aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Webbloemen.nl dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde pirated' software, hacker'-programma s, -archieven of warez'-sites;
  zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;
  zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Webbloemen.nl en/of derden.
 16. Indien niet tijdig voldaan wordt, dan wel niet voldaan wordt aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is Webbloemen.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 10. Duur en einde dienstverlening
 1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor onbeperkte periode.
 2. Ingeval Webbloemen.nl de overeenkomst wenst te be indigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen en de cliënt per e-mail inlichten over de voorgenomen be indiging.
 3. Ingeval de cliënt handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is Webbloemen.nl gerechtigd het Webbloemen.nl account van de cliënt - zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - per direct af te sluiten.


Artikel 11. Klachten, klachtbehandeling
 1. Klachten over de dienstverlening van Webbloemen.nl en/of website kunnen door de cliënt per brief of e-mail (via info@webbloemen.nl) aan Webbloemen.nl worden gemeld.
 2. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan Webbloemen.nl te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat Webbloemen.nl in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de cliënt.
 3. Webbloemen.nl zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een ontvangstbevestiging aan de cliënt sturen waarin zij de cliënt zal informeren over de verdere klachtbehandeling.
 4. Ingeval een klacht gegrond is, is Webbloemen.nl slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
 1. Webbloemen.nl kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Webbloemen.nl, zijn personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Webbloemen.nl, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Webbloemen.nl, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Webbloemen.nl in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Webbloemen.nl hiervoor verzekerd is.
 5. Ook in het geval Webbloemen.nl de afgesproken online diensten niet kan leveren, is Webbloemen.nl niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende online diensten het gevolg is van een aan Webbloemen.nl toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van Webbloemen.nl lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van Webbloemen.nl en de telecommunicatieleverancier van Webbloemen.nl . Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Webbloemen.nl , zodat Webbloemen.nl ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
 6. Webbloemen.nl is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van de website afhankelijk van zijn providers. Webbloemen.nl zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan - hoewel Webbloemen.nl hier naar streeft - in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en veiligheid van de website en/of de dienstverlening.
 7. Webbloemen.nl heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal Webbloemen.nl de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden.
 8. De cliënt verliest diens rechten jegens Webbloemen.nl, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Webbloemen.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1.de cliënt Webbloemen.nl niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden aan Webbloemen.nl gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;
  2.voormelde schade is ontstaan door ondeskundig gebruik of strijdig gebruik van de dienstverlening door de cliënt;
  3.voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens de cliënt aan Webbloemen.nl zijn verschaft;
  4.voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de cliënt aan Webbloemen.nl;
  5.voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt zelf of een derde in opdracht van de cliënt bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webbloemen.nl.

Artikel 13. Betaling
 1. In opdracht van de doorgevende en uitvoerende partij wordt de factuur opgesteld door Webbloemen.
 2. Betaling geschiedt middels een automatische incasso. Ingeval de incasso na verzending van een factuur niet gelukt is zal Webbloemen deze nogmaals proberen uit te voeren. De betaling dient binnen 14 dagen voltooid te zijn.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 4. zal de cliënt aan Webbloemen.nl een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
 5. zal de cliënt, na daartoe door Webbloemen.nl te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 6. heeft Webbloemen.nl het recht, voor elke aan de cliënt verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de cliënt in rekening te brengen. Webbloemen.nl zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 7. Ter keuze van Webbloemen.nl kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 8. Indien de cliënt niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn, aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Webbloemen.nl bevoegd de nakoming van de jegens de cliënt aangegane verplichtingen tot levering van de diensten op te schorten, dit houdt in dat cliënt de toegang tot het account wordt ontzegd en hij geen gebruik kan maken van de dienstverlening, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien Webbloemen.nl het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de cliënt te twijfelen.
 9. Indien de cliënt 28 dagen nadat hij aan zijn betalingsverplichting had moeten voldoen en hij gemaand is dit alsnog te doen en desondanks in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, heeft Webbloemen.nl het recht de inhoud van de account van de cliënt van de server verwijderen. Webbloemen.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die hierdoor eventueel ontstaat.
 10. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de cliënt bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Indien de cliënt, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Webbloemen.nl heeft, dan ziet de cliënt af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de cliënt (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


Artikel 14.Intellectuele eigendomsrechten
 1. Webbloemen.nl c.q. zijn licentiegever is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Webbloemen.nl geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door Webbloemen.nl c.q. de licentiegever vervaardigde bescheiden c.q. software. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Webbloemen.nl c.q. zijn licentiegever voorbehouden.
 3. Het is Webbloemen.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten.

Artikel 15.Overmacht
 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Webbloemen.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Webbloemen.nl , van de door haar ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Webbloemen.nl.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden zijn verplichtingen jegens Webbloemen.nl tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van Webbloemen.nl of dreiging van dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van Webbloemen.nl .

Artikel 16. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de cliënt en Webbloemen.nl gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt: 1.in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
  Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 17. Ontbinding, annulering
 1. De cliënt doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het v r aanvang van de uitvoering van de overeenkomst be indigen van de overeenkomst door n der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst be indigen van de overeenkomst door n der partijen.
 4. De cliënt is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Webbloemen.nl ter zake.
 5. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulering- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. Op de tussen Webbloemen.nl en de cliënt gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Webbloemen.nl de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in het arrondissement waar Webbloemen.nl is gevestigd.
 3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Webbloemen.nl gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden kunt u het contactformulier gebruiken.

Team Webbloemen
Torenvalk 82 | 9231KS Surhuisterveen

Kamer van Koophandel: 51751488
BTW-nummer: 8501.54.704.B.01